برنامه صـبـح درمانگاه تخصی و فوق تخصصی

 

ارتوپدی

زنان

داخلی

عفونی

قلب و عروق

جراحی

E.N.T

شنبه

دکتر دشت بزرگ

دکتر طباطبائی

دکتر خرمی

دکتر القضاه

دکتر حدادزاده

دکتر يوسفی

دکتر شريفی

-

-

يکشنبه

دکتر طباطبائی

دکتر نجفيان

دکتر حدادزاده

-

-

دکتر سلماسی

دکتر موسوی

دوشنبه

دکتر طباطبائی

دکتر سعادتی

دکتر حدادزاده

دکتر احمدی

دکتر شريفی

دکتر خدادادی

دکتر موسوی

سه شنبه

دکتر دشت بزرگ

دکترمرمضی

دکتر حدادزاده

-

-

دکتر خدادادی

دکتر موسوی

چهارشنبه

دکتر طباطبائی

دکتر دشت بزرگ

دکتر خرمی

دکتر مسيحی

دکتر حدادزاده

دکتر يوسفی

دکتر شريفی

-

-

پنج شنبه

دکتر طباطبائی

-

-

-

-

دکتر خدادادی

-

 

 

 

برنامه عـصـر درمانگاه تخصی و فوق تخصصی

 

ارتوپدی

زنان

جراحی

عفونی

شنبه

دکتر دشت بزرگ

دکتر القضاه

-

-

يکشنبه

دکتر طباطبائی

دکتر القضاه

دکتر عسکری

دکتر يوسفی

دوشنبه

دکتر دشت بزرگ

دکتر القضاه

-

-

سه شنبه

دکتر طباطبائی

دکتر القضاه

دکتر عسکری

دکتر يوسفی

چهارشنبه

دکتر دشت بزرگ

دکتر القضاه

-

-

پنج شنبه

دکتر طباطبائی

-

-

-